Privacybeleid

PROTOCOL PRIVACYBELEID van de Citroen CX Club Nederland.

In dit protocol privacy beleid staat beschreven hoe onze vereniging (Citroen CX Club Nederland) persoonsgebonden gegevens registreert, verwerkt en bewaart.

Het beleid omvat alle on-en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing op alle tot de vereniging behorende onderdelen, functies, commissies en werkgroepen.


Onze (club/vereniging) is niet gehouden een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen, omdat de vereniging/club niet op grote schaal individuen volgt of bestanden houdt die bijzondere persoonsgegevens bevatten.


De (club) gaat slechts tot het verwerken van gegevens over na verkregen toestemming van het lid, die ook stilzwijgend kan worden verkregen, tenzij er een bijzonder gebruik van gemaakt wordt. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat al hetgeen de vereniging onderneemt door vrijwilligers wordt uitgevoerd.


De club/vereniging stelt zich tot taak de lidgegevens juist en nauwkeurig bij te houden en te beschermen tegen inbreuken en misbruik.
Het is de verantwoordelijkheid van de club/vereniging om de gegevens te beveiligen en data-lekken, die schade veroorzaken voor een lid aan de Autoriteit Persoonsgegevens , Bezuidenhoutseweg 30 te 2594 AV Den Haag te melden.


De club/vereniging heeft kennis van het feit dat bepaalde feiten die te herleiden zijn tot een persoon niet verwerkt mogen worden, zoals sexe, huidskleur, hobby, religie enz.


De Citroen CX Club Nederland verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen.
De systemen worden gehost op servers van derden, die er zorg voordragen dat die systemen in voldoende mate beveiligd zijn. De applicaties van de vereniging worden gebruikt door individuele leden in alle lagen van de vereniging. De leden kunnen alleen met hun eigen code inloggen in een beschermd gebied dat alleen voor leden toegankelijk is.
De website op www.citroen-cxclub.nl is het informatie en nieuwsportaal van de vereniging. Het doel is de leden en belangstellenden te voorzien van informatie over de vereniging en de auto’s van de leden. Deze informatie is openbaar toegankelijk en door middel van een wachtwoord en code kan gepersonaliseerd informatie worden aangeboden of inschrijvingen voor een evenement worden gedaan.


Voor een verenigingsevenement kunnen de organisatoren van dat evenement zo nodig het ledenbestand van de vereniging gebruiken alleen voor het doel, waarvoor zij deze gegevens hebben verkregen.
De vereniging verwerkt persoonsgegevens en wil daar duidelijk en transparant in zijn. Dit privacybeleid is te vinden op de website van de vereniging. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de vereniging of een lid, dat daartoe is aangewezen.
De leden kunnen via hun wachtwoord en code de eigen persoonsgegevens bekijken en wijzigingen doorgeven, soms direct.


Landelijke bestuursleden en anderen daartoe aangewezen binnen de vereniging hebben de mogelijkheid om een persoonlijk e-mailadres eindigende op @citroen-cxclub.nl te hebben.
Op de website van de vereniging is rechtenvrij een online beeldbank met foto’s die rechtenvrij te gebruiken zijn met bronvermelding. Een lid kan bezwaar maken tegen zijn afbeelding in persoon in deze beeldbank. Zijn foto’s zullen op verzoek verwijderd worden.

Voor onderzoeksdoeleinden worden ledenbestanden ook na het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging niet verwijderd. Een lid kan zich afmelden voor de handhaving van zijn persoonsgegevens, bij beëindiging van zijn lidmaatschap en ook tijdens zijn lidmaatschap. Voor facturatie van lidmaatschapsgelden dient het lid immer zijn gegevens te verstrekken.


Voor onderzoeken kan het zijn dat onder andere postcodegebieden en leeftijd van de leden verwerkt worden. De resultaten van dat onderzoek zullen nimmer herleidbaar zijn tot individuele leden.


De financiële administratie verwerkt persoonsgegevens in de debiteuren en crediteurenadministratie van de vereniging en de contributieverwerking.


Leden en niet leden die via de webshop van de vereniging zich melden, bestellingen doen, hiervan worden de gegevens buiten de website om verwerkt. 
De vereniging heeft de verkoop via de webshop ondergebracht in een eigen rechtspersoon, die gelieerd is aan de vereniging.


De aan de vereniging/club gegeven persoonsgegevens zullen niet aan derden geleverd worden, zelfs niet om niet, tenzij het in belang van de vereniging of de leden is en er toestemming is gegeven al dan niet stilzwijgend. Evenmin worden de persoonsgegevens voor andere organisaties verwerkt.


Leden die bezwaar hebben tegen het gebruik van persoonsgegevens van de vereniging of het ontvangen van e-mailberichten van de vereniging of onderdeel van de vereniging kunnen zich hiervoor afmelden schriftelijk. (OPT-OUT).


Een dergelijk bezwaar wordt niet gehonoreerd als het een bezwaar betreft over het toezenden van serviceberichten, zoals bevestiging van de deelname aan een activiteit of een betalingsbevestiging.


Leden van de vereniging kunnen verzoeken om al hun gegevens te vernietigen na beëindigen van hun lidmaatschap. Dit recht heeft de naam het recht om vergeten te worden.